Spadające ceny na nowe mieszkania. Jak obniżyć wysokość czynszu za mieszkanie komunalne. Małe mieszkania wzrasta sprzedaż. Inwestycja na przyszłość, mieszkanie czy dom. nieruchomości, mieszkania konin, domy, działki, grunty, lokale w koninie, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Nieruchomości Konin - Mieszkania

nieruchomości domy w budownictwie

Katastrofa budowlana - to nie zamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów. Nie jest katastrofą budowlaną:

  • uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany,
  • uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami,
  • awaria instalacji.

finanse: sprzedaż domu, mieszkania

Oprocentowanie - jest to roczny koszt za pożyczenie środków z banku. Oprocentowanie kredytów może być stałe lub zmienne. Dla kredytów hipotecznych jest oparte o stałą marżę oraz zmienną stopę WIBOR, LIBOR lub EURIBOR. Dla kredytów gotówkowych oprocentowanie jest wyznaczone na bazie stałej marży oraz stałej stopy procentowej wyznaczonej przez Radę Polityki Pieniężnej. W niektórych przypadkach oprocentowanie kredytów gotówkowych jest zmienne w oparciu o stopę WIBOR.

ubezpieczenia - domu, nieruchomości

Umowa ubezpieczenia - Umowa, zgodnie z którą ubezpieczający zobowiązuje się do opłacania składek, a w zamian za to zakład ubezpieczeń przejmuje określone w umowie ryzyko i zobowiązuje się do wypłacenia świadczenia w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia.

Inwestycja na przyszłość, mieszkanie czy dom

Podejmując decyzję kupna nieruchomości powinniśmy o niej myśleć nie tylko jak o przyszłym mieszkaniu ale jak o inwestycji. Szukajmy więc nieruchomości, która sama może przynosić comiesięczny zysk. Taka nieruchomość oprócz tego, że zapewni nam mieszkanie pomoże nam też spłacać kredyt, a w przyszłośc... » więcej

Jak obniżyć wysokość czynszu za mieszkanie komunalne

Jeżeli jesteś najemcą mieszkania komunalnego, które wchodzi w skład publicznego zasobu mieszkaniowego, możesz wystąpić z wnioskiem o obniżenie czynszu za ten lokal. Uprawnienie takie przysługuje jedynie osobom, których średni dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego nie przekracza poz... » więcej

Małe mieszkania wzrasta sprzedaż

Cena mieszkania to najważniejsze kryterium przy podejmowaniu decyzji o jego zakupie dla większości nabywców. Raczej mniejsze znaczenie ma to lokalizacja i wygląd danej nieruchomości ale to nie jest reguła. Pośrednicy nieruchomości oraz deweloperzy zwracają uwagę na wzrost sprzedaży mieszkań i dotyc... » więcej

Spadające ceny na nowe mieszkania

W ciągu najbliższych 2-3 lat ceny mieszkań i domów mogą spaść od kilku do kilkunastu procent co zmusi deweloperów do kolejnych obniżek. Część deweloperów, przeczuwając nadchodzące chudsze lata, już dziś stara się sprzedać jak najwięcej mieszkań i lokali. Jednak nie wszystkie mieszkania tanieją i bę... » więcej

mieszkania konin, nieruchomości - mieszkania domy

nieruchomości, mieszkania konin, domy, działki, grunty, lokale w koninie, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

nieruchomości w budownictwie

Skurcz i pęcznienie - Zmiany właściwości materiału występujące pod wpływem wody, wilgoci i jednoczesnych zmian temperatury. Przykładowo, drewno pod wpływem wilgoci pęcznieje, kurczy się podczas suszenia. Zarówno skurcz jak i pęcznienie niszczą strukturę materiałów, czyli wpływają na zmianę ich wyglądu i właściwości.

YTONG MULTIPOR - Mineralne płyty izolacyjne z bardzo lekkiej odmiany betonu komórkowego. Bardzo mała gęstość płyt YTONG MULTIPOR - 115 kg/m3 - sprawia, że materiał ten jest doskonałym rozwiązaniem do zastosowań termoizolacyjnych. Współczynnik przewodzenia ciepła bloczków YTONG MULTIPOR wynosi U = 0,045 [W/mK]. Płyty YTONG MULTIPOR stosuje się do wykonywania dociepleń ścian od zewnątrz i wewnątrz oraz dociepleń stropów garaży, piwnic i przejść.

prawo i lokale

Umowa kredytu - Stronami takiej umowy są: kredytodawca (bank lub inna instytucja finansowa uprawniona do wykonywania czynności bankowych) oraz kredytobiorca (obywatel lub instytucja), a przedmiotem pożyczenie określonej w umowie kwoty na określony czas i na ustalonych w umowie warunkach. Umowa kredytu powinna być zawarta na piśmie i określać w szczególności: strony umowy, kwotę i walutę kredytu, cel, na który kredyt został udzielony, zasady i termin spłaty kredytu, wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany, sposób zabezpieczenia spłaty kredytu, zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu, terminy i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych, wysokość prowizji, jeżeli umowa ją przewiduje, warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy. Bank uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej kredytobiorcy (zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie). Kredytobiorca jest obowiązany przedłożyć na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności. Kredytobiorcom, którzy nie mają zdolności kredytowej, bank może udzielić kredytu pod warunkiem ustanowienia szczególnego sposobu zabezpieczenia spłaty kredytu oraz przedstawienia - niezależnie od zabezpieczenia spłaty kredytu - programu działań, którego realizacja zapewni - według oceny banku - uzyskanie zdolności kredytowej w określonym czasie. Klasyfikację kredytów najlepiej zaprezentować przez podział na kredyty udzielane osobom prywatnym (konsumentom) i kredyty dla instytucji. Wśród kredytów udzielanych osobom prywatnym specjalną kategorię stanowią kredyty podlegające przepisom ustawy o kredycie konsumenckim. W przypadku takich kredytów kredytobiorca ma specjalne przywileje, m.in. ma czas na odstąpienie od umowy kredytu nawet po jej podpisaniu, może w dowolnym czasie spłacić kredyt bez dodatkowych opłat, zaś kredytodawca ma trudniejsze warunki wypowiedzenia umowy kredytowej w przypadku, gdy kredytobiorca opóźnia się z obsługą długu. Powyższej ochronie prawa konsumenckiego podlegają kredyty w wysokości od 500 zł do 80 000 zł zaciągane na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą, poza kredytami budowlanymi.

Przekroczenie granicy - w razie przekroczenia granicy przy wznoszeniu budynku lub innego urządzenia właściciel nieruchomości sąsiedniej nie może wystąpić o przywrócenie stanu poprzedniego. Wyjątek od tej zasady ma miejsce, gdy bez nieuzasadnionej zwłoki sprzeciwił się przekroczeniu granicy albo grozi mu z tego tytułu niewspółmiernie wielka szkoda.

działka w ubezpieczeniach

nakłady adaptacyjne - koszty adaptacyjnych robót budowlanych i wykończenia wnętrz poniesione przez Ubezpieczonego na dostosowanie najmowanych przez niego pomieszczeń lub budynków do rodzaju prowadzonej działalności.

trzęsienie ziemi - naturalne, gwałtowne wstrząsy skorupy ziemskiej.

finanse: kupno działki

Kredyt denominowany - określenie kredytu walutowego spłacanego w złotówkach, którego wysokość raty podawana jest w walucie obcej, a przeliczana na PLN w dniu wypłaty (gdy bank wypłaca środki kredytu) lub spłaty raty (gdy spłacana jest rata kredytu przez kredytobiorcę).

Nieruchomości Konin - Mieszkania © 2017

Inwestycja na przyszłość, mieszkanie czy dom. Jak obniżyć wysokość czynszu za mieszkanie komunalne. Małe mieszkania wzrasta sprzedaż. Spadające ceny na nowe mieszkania. nieruchomości, mieszkania konin, domy, działki, grunty, lokale w koninie, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana