Inwestycja na przyszłość, mieszkanie czy dom. Spadające ceny na nowe mieszkania. Jak obniżyć wysokość czynszu za mieszkanie komunalne. Małe mieszkania wzrasta sprzedaż. nieruchomości, mieszkania konin, domy, działki, grunty, lokale w koninie, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Nieruchomości Konin - Mieszkania

domy jednorodzinne w budownictwie

Kubatura brutto budynku - to suma kubatury brutto wszystkich kondygnacji, stanowiąca iloczyn powierzchni całkowitej, mierzonej po zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych i wysokości kondygnacji brutto, albo między podłogą na stropie lub warstwą wyrównawczą na gruncie a górną powierzchnią podłogi bądź warstwy osłaniającej izolację cieplną stropu nad najwyższą kondygnacją, przy czym do kubatury brutto budynku:

  • wlicza się kubaturę przejść, prześwitów i przejazdów bramowych, poddaszy nieużytkowych oraz przekrytych części zewnętrznych budynku, takich jak: loggie, podcienia, ganki, krużganki, werandy, a także kubaturę balkonów i tarasów, obliczaną do wysokości balustrady,
  • nie wlicza się kubatury ław i stóp fundamentowych, kanałów i studzienek instalacyjnych, studzienek przy oknach piwnicznych, zewnętrznych schodów, ramp i pochylni, gzymsów, daszków i osłon oraz kominów i attyk ponad płaszczyzną dachu.

finanse: sprzedaż działki

Prowizja za gotowość - naliczana i ustalana w okresie, gdy bank jest gotowy do natychmiastowego postawienia środków finansowych do dyspozycji klienta.

ubezpieczenie - domu

System kapitałowy - System, w którym bezpieczne inwestowanie składek zapewnia ich pomnażanie.

Inwestycja na przyszłość, mieszkanie czy dom

Podejmując decyzję kupna nieruchomości powinniśmy o niej myśleć nie tylko jak o przyszłym mieszkaniu ale jak o inwestycji. Szukajmy więc nieruchomości, która sama może przynosić comiesięczny zysk. Taka nieruchomość oprócz tego, że zapewni nam mieszkanie pomoże nam też spłacać kredyt, a w przyszłośc... » więcej

Jak obniżyć wysokość czynszu za mieszkanie komunalne

Jeżeli jesteś najemcą mieszkania komunalnego, które wchodzi w skład publicznego zasobu mieszkaniowego, możesz wystąpić z wnioskiem o obniżenie czynszu za ten lokal. Uprawnienie takie przysługuje jedynie osobom, których średni dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego nie przekracza poz... » więcej

Małe mieszkania wzrasta sprzedaż

Cena mieszkania to najważniejsze kryterium przy podejmowaniu decyzji o jego zakupie dla większości nabywców. Raczej mniejsze znaczenie ma to lokalizacja i wygląd danej nieruchomości ale to nie jest reguła. Pośrednicy nieruchomości oraz deweloperzy zwracają uwagę na wzrost sprzedaży mieszkań i dotyc... » więcej

Spadające ceny na nowe mieszkania

W ciągu najbliższych 2-3 lat ceny mieszkań i domów mogą spaść od kilku do kilkunastu procent co zmusi deweloperów do kolejnych obniżek. Część deweloperów, przeczuwając nadchodzące chudsze lata, już dziś stara się sprzedać jak najwięcej mieszkań i lokali. Jednak nie wszystkie mieszkania tanieją i bę... » więcej

mieszkania konin, nieruchomości - mieszkania domy

nieruchomości, mieszkania konin, domy, działki, grunty, lokale w koninie, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

nieruchomości domy w budownictwie

Folia izolacyjna - Materiał służący jako bariera cieplna, przeciwwilgociowa lub akustyczna.

prawo i nieruchomości

Eksmisja - w wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka, czy osoba, której nakaz dotyczy, ma prawo do otrzymania lokalu socjalnego czy też nie. Sąd bada przy tym z urzędu, czy zachodzą przesłanki do jego otrzymania, biorąc pod uwagę dotychczasowy sposób korzystania przez tę osobę z lokalu oraz jej szczególną sytuację materialną i rodzinną. Jeżeli przyzna takie uprawnienie, obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu. Zdaniem Sądu Najwyższego, w wyroku nakazującym opróżnienie lokalu mieszkalnego sąd może z urzędu orzec o uprawnieniu pozwanego do otrzymania lokalu, który zobowiązał się dostarczyć powód.

mieszkanie w ubezpieczeniach

pomieszczenie gospodarcze - pomieszczenie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przynależne do lokalu mieszkalnego oraz przeznaczone do wyłącznego użytku Ubezpieczonego np. piwnica, pralnia, suszarnia, strych. Do pomieszczeń gospodarczych nie zalicza się zabudowanych korytarzy.

finanse: kupno domu, mieszkania

Poręczenie - umowa poręczenia, na mocy której poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie w przypadku, gdy dłużnik nie wykona zobowiązania. Oświadczenie poręczyciela musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.

Lokata - to umowa, w ramach której klient udostępnia środki pieniężne (zakłada depozyt w banku) na określony czas, otrzymując w zamian wynagrodzenie w postaci odsetek. Odsetki w zależności od lokaty wypłacane mogą być miesięcznie, kwartalnie lub rocznie.

Nieruchomości Konin - Mieszkania © 2016

Spadające ceny na nowe mieszkania. Inwestycja na przyszłość, mieszkanie czy dom. Jak obniżyć wysokość czynszu za mieszkanie komunalne. Małe mieszkania wzrasta sprzedaż. nieruchomości, mieszkania konin, domy, działki, grunty, lokale w koninie, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana