Małe mieszkania wzrasta sprzedaż. Inwestycja na przyszłość, mieszkanie czy dom. Jak obniżyć wysokość czynszu za mieszkanie komunalne. Spadające ceny na nowe mieszkania. nieruchomości, mieszkania konin, domy, działki, grunty, lokale w koninie, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Nieruchomości Konin - Mieszkania

dom jednorodzinny w budownictwie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - To dokument uchwalony przez radę gminy, określający przeznaczenie terenu oraz jaki rodzaj zabudowy (jednorodzinny, wielorodzinny, użytkowy) może być na danym terenie realizowany. W miejscowym planie zagospodarowania ustala się również m.in. linie rozgraniczające ulice, place i drogi publiczne, czy zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane.

finanse: kupno działki

Kapitalizacja - dopisanie odsetek po upływie ustalonego wcześniej okresu. Kapitalizacja najczęściej odbywa się na zakończenie lokaty. Bywają sytuacje kiedy kapitalizacja następuje w trakcie trwania lokaty i wtedy naliczone odsetki mogą być dopisywane do kwoty lokaty lub przekazywane na konto klienta. Istnieje możliwość wyboru w jaki sposób będą dopisywane odsetki.

ubezpieczenie - nieruchomości

Papier wartościowy - Dokument uosabiający prawa majątkowe przysługujące jego posiadaczowi. Do najpopularniejszych papierów wartościowych zalicza się akcje, obligacje, bony skarbowe, bony oszczędnościowe, banknoty, czeki i weksle.

Inwestycja na przyszłość, mieszkanie czy dom

Podejmując decyzję kupna nieruchomości powinniśmy o niej myśleć nie tylko jak o przyszłym mieszkaniu ale jak o inwestycji. Szukajmy więc nieruchomości, która sama może przynosić comiesięczny zysk. Taka nieruchomość oprócz tego, że zapewni nam mieszkanie pomoże nam też spłacać kredyt, a w przyszłośc... » więcej

Jak obniżyć wysokość czynszu za mieszkanie komunalne

Jeżeli jesteś najemcą mieszkania komunalnego, które wchodzi w skład publicznego zasobu mieszkaniowego, możesz wystąpić z wnioskiem o obniżenie czynszu za ten lokal. Uprawnienie takie przysługuje jedynie osobom, których średni dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego nie przekracza poz... » więcej

Małe mieszkania wzrasta sprzedaż

Cena mieszkania to najważniejsze kryterium przy podejmowaniu decyzji o jego zakupie dla większości nabywców. Raczej mniejsze znaczenie ma to lokalizacja i wygląd danej nieruchomości ale to nie jest reguła. Pośrednicy nieruchomości oraz deweloperzy zwracają uwagę na wzrost sprzedaży mieszkań i dotyc... » więcej

Spadające ceny na nowe mieszkania

W ciągu najbliższych 2-3 lat ceny mieszkań i domów mogą spaść od kilku do kilkunastu procent co zmusi deweloperów do kolejnych obniżek. Część deweloperów, przeczuwając nadchodzące chudsze lata, już dziś stara się sprzedać jak najwięcej mieszkań i lokali. Jednak nie wszystkie mieszkania tanieją i bę... » więcej

mieszkania konin, nieruchomości - mieszkania domy

nieruchomości, mieszkania konin, domy, działki, grunty, lokale w koninie, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

domy jednorodzinne w budownictwie

Lokal użytkowy - to jedno pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, wydzielone stałymi przegrodami budowlanymi, niebędące mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym albo pomieszczeniem gospodarczym.

prawo: kupno nieruchomości

Samowola budowlana - opłata legalizacyjna - Wysokość opłaty legalizacyjnej wylicza się według następującego wzoru:
Stawka opłaty (s) x współczynnik kategorii obiektu (k) x współczynnik wielkości obiektu budowlanego (w) = wysokość opłaty legalizacyjnej.
Podstawowa stawka opłaty legalizacyjnej, określona w art. 59f Prawa budowlanego wynosi 500 zł. Stawka opłaty legalizacyjnej w przypadku samowoli budowlanej podlega pięćdziesięciokrotnemu podwyższeniu.

działki w ubezpieczeniach

huragan - wiatr o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/s ustalanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, zwany dalej IMGW, którego działanie wyrządza masowe szkody. W przypadku braku możliwości uzyskania opinii IMGW wystąpienie huraganu stwierdza się na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ich powstania, bądź w bezpośrednim sąsiedztwie.

budynek o palnej konstrukcji - budynek posiadający:

  • ściany nośne wykonane z elementów drewnianych lub
  • pokrycie dachowe z drewnianych gontów, trzciny lub słomy.

finanse: nieruchomości

Poręczenie wekslowe - zobowiązanie do przejęcia odpowiedzialności wekslowej za długi wystawcy weksla przez inną osobę.

Lokata terminowa - w przypadku lokaty terminowej, klient zobowiązuje się do nie podejmowania środków z banku przez określony czas, po którym bank zwraca klientowi kwotę podstawową wraz z odsetkami. Podjęcie środków przed terminem powoduje, że klient banku ponosi konsekwencje karne, z reguły w postaci utraty części bądź całości nagromadzonych odsetek.

Nieruchomości Konin - Mieszkania © 2018

Inwestycja na przyszłość, mieszkanie czy dom. Jak obniżyć wysokość czynszu za mieszkanie komunalne. Spadające ceny na nowe mieszkania. Małe mieszkania wzrasta sprzedaż. nieruchomości, mieszkania konin, domy, działki, grunty, lokale w koninie, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana