Inwestycja na przyszłość, mieszkanie czy dom. Jak obniżyć wysokość czynszu za mieszkanie komunalne. Małe mieszkania wzrasta sprzedaż. Spadające ceny na nowe mieszkania. nieruchomości, mieszkania konin, domy, działki, grunty, lokale w koninie, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Nieruchomości Konin - Mieszkania

mieszkania w budownictwie

Rekuperator - Energooszczędny wymiennik ciepła. Ogrzewa powietrze nawiewane z zewnątrz do budynku za pomocą ciepłego powietrza wywiewanego z budynku. Może odzyskać z wywiewanego powietrza z domu do 95 proc. energii, co pozwoli znacznie zaoszczędzić na rachunkach za ogrzewanie zimą.

finanse: domy, mieszkania

Ocena zdolności kredytowej klienta - Analiza ma wykazać, czy kredytobiorca będzie w stanie obsługiwać zadłużenie. Chodzi o zbadanie, czy dochody wnioskującego o kredyt są wystarczające, by pokrył koszty związane z utrzymaniem rodziny oraz regularną spłatę rat. Dlatego też przy analizie banki biorą pod uwagę nie tylko wysokość dochodu kredytobiorcy, ale i liczbę osób pozostających na jego utrzymaniu, koszty utrzymania mieszkania i samochodu oraz inne obciążenia (np. raty kredytów w innych bankach, limity kart kredytowych, czy alimenty). Po przeprowadzeniu analizy, bank wyda decyzję, która jeśli jest pozytywna oznacza zgodę na udzielenie kredytu albo w przypadku odmownym zaproponuje zmianę wysokości i okresu kredytowania.

ubezpieczenie: działki

Trwały uszczerbek na zdrowiu - Naruszenie sprawności organizmu polegające na trwałym uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące upośledzenie czynności organizmu.

Inwestycja na przyszłość, mieszkanie czy dom

Podejmując decyzję kupna nieruchomości powinniśmy o niej myśleć nie tylko jak o przyszłym mieszkaniu ale jak o inwestycji. Szukajmy więc nieruchomości, która sama może przynosić comiesięczny zysk. Taka nieruchomość oprócz tego, że zapewni nam mieszkanie pomoże nam też spłacać kredyt, a w przyszłośc... » więcej

Jak obniżyć wysokość czynszu za mieszkanie komunalne

Jeżeli jesteś najemcą mieszkania komunalnego, które wchodzi w skład publicznego zasobu mieszkaniowego, możesz wystąpić z wnioskiem o obniżenie czynszu za ten lokal. Uprawnienie takie przysługuje jedynie osobom, których średni dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego nie przekracza poz... » więcej

Małe mieszkania wzrasta sprzedaż

Cena mieszkania to najważniejsze kryterium przy podejmowaniu decyzji o jego zakupie dla większości nabywców. Raczej mniejsze znaczenie ma to lokalizacja i wygląd danej nieruchomości ale to nie jest reguła. Pośrednicy nieruchomości oraz deweloperzy zwracają uwagę na wzrost sprzedaży mieszkań i dotyc... » więcej

Spadające ceny na nowe mieszkania

W ciągu najbliższych 2-3 lat ceny mieszkań i domów mogą spaść od kilku do kilkunastu procent co zmusi deweloperów do kolejnych obniżek. Część deweloperów, przeczuwając nadchodzące chudsze lata, już dziś stara się sprzedać jak najwięcej mieszkań i lokali. Jednak nie wszystkie mieszkania tanieją i bę... » więcej

mieszkania konin, nieruchomości - mieszkania domy

nieruchomości, mieszkania konin, domy, działki, grunty, lokale w koninie, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

nieruchomości domy w budownictwie

Reakcja na ogień - Jest podstawą do podzielenia wyrobów budowlanych na palne i niepalne. Palne z kolei dzieli się na niezapalne, trudnozapalne i łatwozapalne. Do wyrobów niepalnych, bez konieczności potwierdzenia tego badaniami, zalicza się aluminium i jego stopy, ołów, gipsy i tynki na bazie gipsu oraz zaprawy z nieorganicznymi czynnikami wiążącymi. Niezapalnymi są też wyroby wykonane z co najmniej dwóch wyżej wymienionych, chyba że ilość substancji organicznych przewyższa 0,1% masy lub objętości produktu. Do palnych zalicza się produkty pochodzenia organicznego, tworzywa sztuczne itp.

prawo: wynajem lokalu

Akt notarialny - to dokument o charakterze urzędowym sporządzony przez notariusza, stwierdzający dokonanie określonych czynności, np. zawarcie umowy, ugody, złożenie oświadczenia woli o przyjęciu darowizny. Niektóre z tych czynności - pod rygorem nieważności - muszą być zawarte w formie aktu notarialnego (np. sprzedaż nieruchomości), gdyż nakazuje tak ustawa. Jeśli nie ma wymogu ustawowego, o tym, czy dana czynność będzie miała formę aktu notarialnego, decyduje zainteresowana strona.

Spółdzielnia mieszkaniowa - członkiem spółdzielni mieszkaniowej może być osoba prawna, jednakże takiej osobie nie może przysługiwać spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.

mieszkania nieruchomości w ubezpieczeniach

budynki - obiekty budowlane trwale związane z gruntem, wydzielone z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadające fundamenty i dach, wraz z wbudowanymi instalacjami oraz zainstalowanymi na stałe elementami wykończeniowymi, stanowiące całość techniczną i użytkową. Za budynki uważa się również tymczasowe obiekty budowlane nie połączone trwale z gruntem (np. kioski, strzelnice, barakowozy).

finanse: kupno nieruchomości

Zabezpieczenie kredytu - Zabezpieczeniem kredytu hipotecznego może być wpis do hipoteki nieruchomości już posiadanej lub właśnie nabywanej, jest to najczęściej stosowane zabezpieczenie. Ponadto jako formy zabezpieczenia występują także: cesja na rzeczach ruchomych, cesja praw z ubezpieczenia na życie kredytobiorcy bądź kredytobiorców, weksle, zabezpieczenia przejściowe do momentu ustanowienia hipoteki, najczęściej w postaci ubezpieczenia. Niektóre banki korzystają także z przelewu praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu.

konto osobiste - rachunek bankowy oszczędnościowo - rozliczeniowy dla osób fizycznych służący do przeprowadzania rozliczeń, tj. otrzymywania należności i regulowania zobowiązań. Na konto mogą być przekazywane wynagrodzenia, emerytury, renty oraz stałe dochody z innych źródeł.

Nieruchomości Konin - Mieszkania © 2018

Spadające ceny na nowe mieszkania. Małe mieszkania wzrasta sprzedaż. Jak obniżyć wysokość czynszu za mieszkanie komunalne. Inwestycja na przyszłość, mieszkanie czy dom. nieruchomości, mieszkania konin, domy, działki, grunty, lokale w koninie, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana