Małe mieszkania wzrasta sprzedaż. Inwestycja na przyszłość, mieszkanie czy dom. Jak obniżyć wysokość czynszu za mieszkanie komunalne. Spadające ceny na nowe mieszkania. nieruchomości, mieszkania konin, domy, działki, grunty, lokale w koninie, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Nieruchomości Konin - Mieszkania

dom jednorodzinny w budownictwie

Budynek użyteczności publicznej - to budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynek biurowy i socjalny.

finanse: kupno działki, gruntu

Hipoteka - sposób zabezpieczenia kredytu na nieruchomości. Bank wpisuje hipotekę na swoją rzecz w dziale IV księgi wieczystej na wypadek sytuacji, gdyby kredyt nie był spłacany. Wtedy bank może przejąć nieruchomość. Jest pierwszy w kolejności do zaspokojenia wierzytelności. Istnieją dwa rodzaje stosowanych przez bank hipotek: zwykła i kaucyjna. Pierwsza wymieniona hipoteka, zwykła określa dokładną kwotę zobowiązania, zaś hipoteka kaucyjna określa najwyższą możliwą kwotę w momencie, gdy nie jest znana dokładna kwota zobowiązania. Jeżeli zabezpieczenie kredytu jest na więcej niż jednej nieruchomości możliwe jest także wystąpienie hipoteki łącznej.

ubezpieczenie: mieszkania

Deklaracja uczestnictwa - (zgody, przystąpienia) - w ubezpieczeniach grupowych oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia. W ubezpieczeniach na życie deklaracja może zawierać wskazanie uposażonego.

Inwestycja na przyszłość, mieszkanie czy dom

Podejmując decyzję kupna nieruchomości powinniśmy o niej myśleć nie tylko jak o przyszłym mieszkaniu ale jak o inwestycji. Szukajmy więc nieruchomości, która sama może przynosić comiesięczny zysk. Taka nieruchomość oprócz tego, że zapewni nam mieszkanie pomoże nam też spłacać kredyt, a w przyszłośc... » więcej

Jak obniżyć wysokość czynszu za mieszkanie komunalne

Jeżeli jesteś najemcą mieszkania komunalnego, które wchodzi w skład publicznego zasobu mieszkaniowego, możesz wystąpić z wnioskiem o obniżenie czynszu za ten lokal. Uprawnienie takie przysługuje jedynie osobom, których średni dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego nie przekracza poz... » więcej

Małe mieszkania wzrasta sprzedaż

Cena mieszkania to najważniejsze kryterium przy podejmowaniu decyzji o jego zakupie dla większości nabywców. Raczej mniejsze znaczenie ma to lokalizacja i wygląd danej nieruchomości ale to nie jest reguła. Pośrednicy nieruchomości oraz deweloperzy zwracają uwagę na wzrost sprzedaży mieszkań i dotyc... » więcej

Spadające ceny na nowe mieszkania

W ciągu najbliższych 2-3 lat ceny mieszkań i domów mogą spaść od kilku do kilkunastu procent co zmusi deweloperów do kolejnych obniżek. Część deweloperów, przeczuwając nadchodzące chudsze lata, już dziś stara się sprzedać jak najwięcej mieszkań i lokali. Jednak nie wszystkie mieszkania tanieją i bę... » więcej

mieszkania konin, nieruchomości - mieszkania domy

nieruchomości, mieszkania konin, domy, działki, grunty, lokale w koninie, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

mieszkania w budownictwie

Zabudowa zagrodowa - to w szczególności budynki mieszkalne, budynki gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych.

Podciąg - to belka konstrukcyjna dźwigający strop lub ścianę wystający ze stropu do dołu nie będąca nadprożem.

prawo: sprzedaż gruntów

Nabycie i utrata własności w toku egzekucji sądowej - Zajęte ruchomości i nieruchomości sprzedaje komornik. Sprzedaż ruchomości odbywa się w drodze sprzedaży z wolnej ręki, sprzedaży pozalicytacyjnej oraz sprzedaży licytacyjnej. W przypadku dwóch pierwszych sposobów własność przechodzi na nabywcę z momentem podpisania umowy sprzedaży. Natomiast w przypadku sprzedaży licytacyjnej sprzedaż ruchomości na rzecz nabywcy dochodzi do skutku z chwilą przybicia udzielonego przez komornika. Komornik udziela przybicia osobie ofiarującej najwyższą cenę. Nabywca staje się właścicielem nabytych ruchomości po uprawomocnieniu się przybicia i zapłaceniu całej ceny. W przypadku nieruchomości sprzedawanej przez komornika w drodze licytacji publicznej własność przenosi na nabywcę prawomocne postanowienie sądu o przysądzeniu. Od chwili uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności na rzecz nabywcy należą do niego pożytki z nieruchomości.

domy nieruchomości w ubezpieczeniach

suma ubezpieczenia - w ubezpieczeniu mienia określona w umowie ubezpieczenia kwota stanowiąca górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela. Jeżeli umowa ubezpieczenia przewiduje limit odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu określonych szkód objętych ochroną ubezpieczeniową, wówczas górną granicę odpowiedzialności za daną szkodę stanowi ustalony limit.

finanse: domy, mieszkania, nieruchomości

Zmiana terminu płatności rat kredytu - Termiy płatności rat zazwyczaj są ustalane przez bank i kredytobiorcę na konkretny dzień miesiąca. Określa to harmonogram spłaty kredytu stanowiący załącznik do umowy kredytu. Banki na indywidualną prośbę godzą się na zmianę terminu płatności rat. Wiąże się to ze sporządzeniem aneksu i zazwyczaj także z opłatą. Należy pamiętać, że przesunięcie terminu płatności raty może spowodować zmianę wielkości odsetek, a wiec zwiększenie kosztu kredytu.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania - RRSO to wyrażony w procentach koszt całkowity kredytu wraz z odsetkami, prowizją, ubezpieczeniem kredytu i innymi opłatami. RRSO jest wyliczana indywidualnie dla każdego kredytu w zależności od kwoty, czasu spłaty oraz innych kosztów.

Nieruchomości Konin - Mieszkania © 2017

Małe mieszkania wzrasta sprzedaż. Inwestycja na przyszłość, mieszkanie czy dom. Spadające ceny na nowe mieszkania. Jak obniżyć wysokość czynszu za mieszkanie komunalne. nieruchomości, mieszkania konin, domy, działki, grunty, lokale w koninie, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana