Małe mieszkania wzrasta sprzedaż. Inwestycja na przyszłość, mieszkanie czy dom. Spadające ceny na nowe mieszkania. Jak obniżyć wysokość czynszu za mieszkanie komunalne. nieruchomości, mieszkania konin, domy, działki, grunty, lokale w koninie, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Nieruchomości Konin - Mieszkania

nieruchomości mieszkania w budownictwie

Szlichta (gładź cementowa) - Cienka warstwa cementu ułożona na podłodze lub ścianie na betonie przeznaczona do wygładzania i wyrównywania powierzchni oraz jako podkład pod warstwę wierzchnią. Jej prawidłowe (równe) ułożenie, oprócz poprawy walorów estetycznych, ułatwi wykończenie mieszkania, czyli np. położenie glazury czy ułożenie podłogi.

finanse: dom, mieszkanie

zlecenie stałe - stałe zlecenia płatnicze polegają na powierzeniu bankowi cyklicznych płatności, dokonywanych w określonych terminach i na określone kwoty z konta właściciela. Do tego typu zleceń zalicza się płatności np.: za radio, telewizję, czynsz, czesne, itp. Niektóre banki umożliwiają również regulowanie cyklicznych płatności ze zmienną kwotą (rachunek za energię, gaz, telefon). W tym przypadku należy poinformować wystawiającego fakturę aby przesyłał ją na adres banku.

ubezpieczenia: domu

Business interruption - ubezpieczenie gwarantujące firmie zwrot utraconych zysków w przypadku nagłych przerw w jej działaniu, wynikłych ze zdarzeń losowych wymienionych w ogólnych warunkach umowy, takich jak: pożar, powódź, eksplozja.

Inwestycja na przyszłość, mieszkanie czy dom

Podejmując decyzję kupna nieruchomości powinniśmy o niej myśleć nie tylko jak o przyszłym mieszkaniu ale jak o inwestycji. Szukajmy więc nieruchomości, która sama może przynosić comiesięczny zysk. Taka nieruchomość oprócz tego, że zapewni nam mieszkanie pomoże nam też spłacać kredyt, a w przyszłośc... » więcej

Jak obniżyć wysokość czynszu za mieszkanie komunalne

Jeżeli jesteś najemcą mieszkania komunalnego, które wchodzi w skład publicznego zasobu mieszkaniowego, możesz wystąpić z wnioskiem o obniżenie czynszu za ten lokal. Uprawnienie takie przysługuje jedynie osobom, których średni dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego nie przekracza poz... » więcej

Małe mieszkania wzrasta sprzedaż

Cena mieszkania to najważniejsze kryterium przy podejmowaniu decyzji o jego zakupie dla większości nabywców. Raczej mniejsze znaczenie ma to lokalizacja i wygląd danej nieruchomości ale to nie jest reguła. Pośrednicy nieruchomości oraz deweloperzy zwracają uwagę na wzrost sprzedaży mieszkań i dotyc... » więcej

Spadające ceny na nowe mieszkania

W ciągu najbliższych 2-3 lat ceny mieszkań i domów mogą spaść od kilku do kilkunastu procent co zmusi deweloperów do kolejnych obniżek. Część deweloperów, przeczuwając nadchodzące chudsze lata, już dziś stara się sprzedać jak najwięcej mieszkań i lokali. Jednak nie wszystkie mieszkania tanieją i bę... » więcej

mieszkania konin, nieruchomości - mieszkania domy

nieruchomości, mieszkania konin, domy, działki, grunty, lokale w koninie, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

domy jednorodzinne w budownictwie

Wieniec - Belka żelbetowa wykonana nad każdą ścianą nośną budynku w celu jej wzmocnienia i usztywnienia stropu. Jej zadaniem jest m.in. równomierne rozłożenie obciążenia ze stropu na ściany.

prawo: mieszkania

Hipoteka - może zabezpieczać wierzytelności istniejące lub mogące powstać w przyszłości, nieobjęte z mocy ustawy hipoteką zwykłą (hipoteka kaucyjna). Wierzytelności o wysokości nieustalonej mogą być zabezpieczone hipoteką do oznaczonej sumy najwyższej. Hipoteka może zabezpieczać także odsetki oraz koszty postępowania, jeśli mieszczą się w sumie wymienionej we wpisie hipoteki.

Księga wieczysta - składa się z czterech działów:

  • I - obejmuje oznaczenie nieruchomości i wpisy praw związanych z własnością,
  • II - obejmuje wpisy dotyczące własności i użytkowania wieczystego,
  • III - obejmuje wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych, z wyjątkiem hipotek, wpisy ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym oraz wpisy innych praw i roszczeń, z wyjątkiem roszczeń dotyczących hipotek,
  • IV - obejmuje wpisy dotyczące hipoteki.
Prowadzenie ksiąg wieczystych należy do właściwości sądów rejonowych (wydziałów ksiąg wieczystych) właściwych do ich prowadzenia ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

domy, mieszkania w ubezpieczeniach

teren budowy - teren przekazany przez zleceniodawcę/inwestora, w obrębie którego realizowane są prace budowlano-montażowe wraz z powierzchnią zajmowaną przez zaplecze budowy.

nadbudowa - podwyższenie istniejącego budynku, przy niezmienionej powierzchni zabudowanej, liczonej po obrysie budynku.

finanse: kupno domu

Karta debetowa - karta płatnicza wydawana do rachunku bankowego. Obciąża ona konto posiadacza na kwotę transakcji w momencie jej wykonywania. Kwota transakcji nie może przekroczyć stanu środków dostępnych na koncie posiadacza karty.

Odpis z księgi wieczystej - dokument sądowy potwierdzający stan wpisów w księdze wieczystej w celu określenia stanu prawnego nieruchomości.

Nieruchomości Konin - Mieszkania © 2017

Jak obniżyć wysokość czynszu za mieszkanie komunalne. Spadające ceny na nowe mieszkania. Małe mieszkania wzrasta sprzedaż. Inwestycja na przyszłość, mieszkanie czy dom. nieruchomości, mieszkania konin, domy, działki, grunty, lokale w koninie, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana